....สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ www.tip-wan.blogspot.com "ครูทิพย์" ด้วยความยินดียิ่งค่ะ....

www.tip-wan.blogspot.com

....สวัสดีค่ะ... ขอต้อนรับท่านผู้เข้าชมทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง นี้เป็นเว็บบล็อคแรกของทิพย์ เพราะเป็นส่วนหนึ่งของวิชาในการการเรียนป.บัณฑิต วิชาชีพครู การจัดทำนั้นค่อยข้างมีอุปสรรคนิดหน่อย เพราะไม่เคยมีประสบการณ์ในการทำมาก่อน แต่ก็สู้ตายค่ะ... พยายามทำเต็มที่ เต็มความสามารถ เพื่อให้ผู้เข้าชมทุกท่านรู้สึกว่าไม่เสียเวลาในการคลิกเข้ามาชมเว็บบล็อคนี้ ทิพย์อยากให้ทุกท่านได้รับความรู้ และประโยชน์กลับไปไม่มากก็น้อยในการเข้ามาดูเว็บบล็อคนี้ ขอบคุณมากนะค่ะที่แวะเวียนเข้ามาทักทายกัน.... "ขอบคุณค่ะ"

****************************************

พระบรมราโชวาทรัชกาลที่ 9

...""รูทุกคนต้องนึกว่าตนเป็นครู..ต้องมีความยุติธรรม..หนักแน่น
มีความรับผิดชอบในหน้าที่..รู้จักทำตนให้ตรงเวลา....
........รู้จักรักษาสมบัติส่วนตัวและส่วนรวม"

ครูทิพย์

แผนการสอน

วิชาภาษาและเทคโนโลยี
รหัสวิชาGD ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู 3 (1-2-3)..ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552...อาจารย์ผู้สอน ผศ.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

จุดประสงค์
.........เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาและกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้วจะมีพฤติกรรมและความสามารถดังต่อไปนี้
.........1. อธิบายความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้สำหรับครูได้
.........2. อธิบายและปฏิบัติการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต สำหรับครูได้
.........3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบค้นข้อมูลทางการศึกษาเนื้อหา

******************************************************

คำอธิบายรายวิชา

.....(เนื้อหา)ศึกษาและฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ท และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือสื่อสารและสืบค้นทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ ทั้งในด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน เพื่อการสื่อความหมาย โดยเน้นกระบวนการ ทักษะสัมพันธ์ทางภาษา ตลอดจนศึกษาและฝึกการตีความ การขยายความ การสรุปความ การรวบรวม

หน่วยที่ 1 ........เทคโนโลยีพื้นเพื่อการศึกษา
.....เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้สำหรับครูเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทต่อการเรียนการสอนมากขึ้นเป็นลำดับ ระบบสื่อสารโทรคมนาคมทำให้เกิดระบบการเรียน การสอนทางไกล (Tele-education) ทำให้ผู้เรียนและผู้สอนอยู่ต่างที่กัน สามารถโต้ตอบกันได้ด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ทำให้ครูและนักเรียนไม่ต้องเดินทางมาหากัน เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ต ทำให้การเชื่อมต่อระหว่าง ครูกับนักเรียนดีขึ้น นักเรียนสามารถส่งการบ้านผ่านทางอินเทอร์เน็ต ครูสามารถตรวจการบ้านและให้คะแนนได้ทันที อีกทั้งยัง สามารถชี้แนะด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) มีการสร้างอิเล็กทรอนิกส์บอร์ด (Electronic Bulletin Board) เพื่อใช้ใน การติดประกาศข่าวสารต่าง ๆ

หน่วยที่ 2........คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
.....ในอนาคต อันใกล้ เราสามารถที่จะใช้คอมพิวเตอร์ เป็น เครื่องมือในการพัฒนาการเรีนรู้ ได้อย่างกว้างขวาง การเรียนรู้ ผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ จึงเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ของการเรียน การสอนในอนาคต เพื่อใหสามารถพัฒนาการเรียนการเรียน การสอน ได้ทันกับความก้าวหน้าในอนาคต จึงได้มีความพยายาม ที่จะพัฒนาการนำคอมพิวเตอร์ เข้ามาช่วย ในการจัดการเรียน การสอน โดยมีแนวทางการพัฒนา 4 ประการ คือะวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการนำเสนองานทางวิชาการหัวข้อที่จะเรียนกัน

หน่วยที่ 3........อินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาและสืบค้น
.....การใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการติดต่อสื่อสาร เป็นการใช้อินเตอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสาร ระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการส่งการบ้าน นัดหมาย อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ รวมทั้งการแจกจ่ายที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเลคทรอนิคส์ หรือที่อยู่บนเวิลด์ไวด์เว็บ เนื่องจากมีความสะดวก คือใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้น ผู้รับไม่จำเป็นต้องรอรับข้อมูลอยู่เหมือนการใช้โทรศัพท์

........หน่วยที่ 4........เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสืบค้นข้อมูล
.....จากการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์โลกที่ก้าวสู่โลกแห่งการเรียนรู้เทคโนโลยีนานาประเทศต่างพยายามปรับกลยุทธ์ เพื่อยกระดับศักยภาพของสังคมด้วยการนำเทคโนโลยีร่วมสมัยถึงผลกระทบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสังคม 4 ด้าน คือ
..............1.ด้านความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอำนวยความสะดวกในการขยายขอบเขตของความรู้ทั้งในแนวลึกและแนวกว้างให้แก่ผู้ศึกษา ค้นคว้
..............2.คือทำให้เกิดอาชีพใหม่และทุกคนจำเป็นต้องมีความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
...............3.คือสังคม ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านความสัมพันธ์ของผู้คนในสังคม รวมทั้งความไม่เท่าเทียมกัน ในสังคม ผลกระทบ
...............4.คือการอำนวยความสะดวกทั้งในด้านการศึกษา การดำรงชีวิต ช่วยในการคิด การตัดสินใจ และประหยัดเวลา

........หน่วยที่ 5........ฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสืบค้นข้อมูล
............- สร้างความคุ้นเคยกับพังก์ชันต่าง ๆ ของ Internet Explorer
............- การใช้งาน Search Engine ในการสืบค้นข้อมูล
............- การใช้งาน E-Book
............- จาก Scenario ที่กำหนด ให้ทำการออกแบบเลือกเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะใช้สำหรับองค์กร

ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ

ชี้แจงเล็ก ๆ น้อย ๆ ค่ะ.....

......ป.บัณฑิตวิชาชีพครูรุ่น12 ภาคเรียนที่ 1/2552 จำนวน 94 คน กำลังเรียนวิชาภาษาและเทคโนโลยีเพื่อการสืบค้น นักศึกษาสามารถใช้ภาษาไทยภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีเพื่อการสืบค้นและการแสวงหาความรู้ตลอดระยะเวลาเรียนและรวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้กับงานประจำและชีวิตจริงของแต่ละคน การเรียนวิชานี้นักศึกษาต้องเตรียมตัวมาก่อนในบางเรื่อง ได้แก่ การสมัคร Gmail เพื่อการสมัครใช้งานในการสร้างเว็บบล็อก (weblog) เพราะนักศึกษาทุกคนต้องใช้เว้บบล็อกเป็นเครื่องสำคัญในการบันทึกข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่เรียนในวิชานี้ นอกจากนี้ยังรวมถึงงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้สอน ซึ่งผู้สอนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้เรียนได้ตลอดเวลา
........ดังนั้นผู้เรียนแต่ละคนต้องสร้างเว็บบล็อกของตนเอง ซึ่งในเว็บบล็อกต้องประกอบไปด้วยส่งต่อไปนี้
......1. การแนะนำเว็บบล็อก
......2. แผนการสอน
......3. เนื้อหาบทเรียนโดยย่อ ทุกบท
......4. การลิงค์เนื้อหาโดยละเอียดทุกบท
......5. การตกแต่งเว็บบล็อกด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้
...........5.1 สไลด์
...........5.2 ภาพเคลื่อนไหว
...........5.3 นาฬิกา
...........5.4 ตัวเลขนับจำนวนผู้เข้าชม
...........5.5 การตกแต่งหัวเว็บบล็อกด้วย ภาพจากโฟโต้ช็อบ
.......6. การแสดงความคิดเห็นจากผู้ชมอย่างน้อย 3 ความคิดเห็น

แผนการสอน

ชื่อวิชา.....นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
.........Innvoation..and..Information..Technology..in..Education
รหัสวิชา.....GD.6108.......จำนวนหน่วยกิต..3(2-2-5)
อาจารย์ผู้สอน.....สุจิตตรา....จันทร์ลอย

*****************************************


คำอธิบายรายวิชา
.....ศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิด..ทฤษฎี..เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้..เทคโนโลยีและสารสนเทศ..การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ..แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้..การออกแบบ..การสร้าง..การนำไปใช้..การประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรม..สามารถเลือกใช้..ออกแบบ..สร้างและปรับปรุงนวัตกรรมเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี ..สามารถพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี..สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน


++++++++++++++++++++++++++++++++++

วัตถุประสงค์รายวิชา
1...นักศึกษามีแนวความคิดให้เกิดความรู้..ความเข้าใจ..เรื่องทฤษฎี..ความหมาย..ขอบข่ายความสำคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรมศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
2...นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้..สามารถปฏิบัติการออกแบบ...สร้าง..นำไปใช้..การประเมินและการปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน
3...นักศึกษามีเจตคติที่ดี..แสวงหาแหล่งเรียนรู้..เพื่อใช้ให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ดี..พร้อมส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน


************************************************
สื่อการสอน
........สื่อการสอนเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างประสบการณ์ทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียน..สื่อการสอนมีให้เลือกมากชนิด..สิ่งสำคัญคือผู้สอนจะต้องเลือกและใช้สื่อการสอนให้เหมาะกับบทเรียน..สื่อการสอนนั้นจะต้องใช้ได้อย่างสะดวกและที่สำคัญก็คือเมื่อนำมาใช้แล้วช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
ความหมายของสื่อการสอน
........สื่อนับเป็นสิ่งที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการสอนตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเนื่องจากเป็นตัวกลางที่ช่วยให้การสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ...ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายของเนื้อหาบทเรียนให้ตรงกับผู้สอนต้องการ...ไม่ว่าสื่อนั้นจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตามล้วนแต่เป็นทรัพยากรที่สามารถอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ได้ทั้งสิ้น..กิดานันท์..มลิทอง..(2549:100)...ได้ให้ความหมายคำว่า..สื่อ..(medium,pl.media)..เป็นคำมาจากภาษาลาตินว่า ..“ระหว่าง”.. (betaween)..สิ่งใดข้อตามที่บรรจุข้อมูลสารสนเทศหรือเป็นตัวกลางข้อมูลส่งผ่านจากผู้ส่งหรือแหล่งส่งไปยังผู้รับเพื่อให้ผู้ส่งและผู้รับสามารถสื่อสารกันได้ตรงตามวัตถุประสงค์ในการเล่าเรียน..เมื่อผู้สอนนำสื่อมาใช้ประกอบการสอนเรียกว่า..“สื่อสอนการสอน”..และเมื่อนำมาให้ผู้เรียนใช้เรียกว่า..“สื่อการเรียน"..โดยเรียกรวมกันว่า “สื่อการเรียนการสอน”..หรืออาจจะเรียกสั้นๆ ว่า..“สื่อการสอน”..หมายถึงสิ่งใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นเทปบันทึกเสียง..สไลด์ วิทยุ..โทรทัศน์..วีดิทัศน์..แผนภูมิ รูปภาพ..ฯลฯ ..ซึ่งเป็นวัสดุบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน..หรือเป็นอุปกรณ์เพื่อถ่ายทอดเนื้อหาสิ่งเหล่านี้เป็นวัสดุอุปกรณ์ทางกายภาพที่นำมาใช้เทคโนโลยีการศึกษาเป็นสิ่งที่ใช้เป็นเครื่องมือหรือช่องทางทำให้การสอนส่งไปถึงผู้เรียน

........สื่อการสอนถือว่ามีบทบาทมากในการเรียนการสอนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากเป็นตัวกลางที่ช่วยให้การสื่อระหว่างผู้สอนและผู้เรียนดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ..ทำให้ผู้เรียนมีความหมายของเนื้อหาบทเรียนได้ตรงกับที่ผู้สอนต้องการเรียนรู้ได้ทั้งสิ้น..ในการใช้สื่อการสอนนั้นผู้สอนจำเป็นต้องศึกษาถึงลักษณะคุณสมบัติของสื่อแต่ละชนิดเพื่อเลือกสื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์การสอนและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน..โดยต้องการวางแผนอย่างเป็นระบบในการใช้สื่อด้วย..ทั้งนี้ก็เพื่อให้กระบวนการเรียนการสอนนั้นสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อผู้เรียน
ประเภทของสื่อการเรียนการสอน
........สื่อต่างๆ...ที่เป็นตัวกลางในการส่งผ่านข้อมูลสารสนเทศจากผู้สอนไปยังผู้เรียน..หรือเป็นสิ่งที่ผู้เรียนใช้ศึกษาความรู้ด้วยตนเอง..นักวิชาการได้จำแนกสื่อการสอนตามประเภท...ลักษณะและวิธีการใช้ดังนี้
สื่อโสตทัศน์..เป็นสื่อที่นับได้ว่าเป็นจุดเริ่มของสื่อการเรียนการสอน...โดยเป็นสื่อที่บรรจุหรือถ่ายทอดข้อมูลเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยการได้ยินเสียงและเห็นภาพ..สื่อที่ใช้กันมาแต่ดั้งเดิม..เช่น..หนังสือตำราเรียน ภาพ..ของจริง..ของจำลอง..จะเป็นสื่อที่บรรจุเนื้อหาในตัวเอง ..ต่อมามีการใช้เทคโนโลยีในการประดิษฐ์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการถ่ายทอดเนื้อหาและเนื้อหาและวัสดุที่ใช้กับอุปกรณ์เหล่านี้ ...โรเบิร์ต อี. เดอ คีฟเฟอร์..(Robert .. E. ..de .. Kieffer)..ได้แบ่งสื่อการสอนออกเป็น..2..ประเภทตามลักษณะที่ใช้สื่อความหมายทางเสียงและภาพรวมเรียกว่า..“สื่อโสตทัศน์”..(audiovisual.. materials)..ในปัจจุบันมีสื่อโสตเพิ่มขึ้นมากจากที่เดอ..คีฟเฟอร์...ได้กล่าวไว้ทั้ง ..3..ประเภทในที่นี้จึงขอยกตัวอย่างสื่อใหม่รวมไปในแต่ละประเภทดังนี้
1...สื่อไม่ใช้เครื่องฉาย (nonprojected...materials) เป็นสื่อที่ใช้การทางทัศนะโดยไม่ต้องใช้เครื่องฉายร่วมด้วย แบ่งออกเป็น..3..ประเภท..ได้แก่สื่อภาพ ..(illustrative..materials) เป็นสื่ ที่สามารถถ่ายทอดเนื้อหา เช่น..ภาพกราฟิก ..กราฟ..แผนที่..ของจริง ของจำลอง..กระดานสาธิต (demonstration..boards)..ใช้ในการนำเสนอเนื้อหา เช่นกระดานชอล์ก กระดานนิเทศ กระดานแม่เหล็ก..กระดานผ้าสำลี ..ฯลฯ... และกิจกรรม..(activites)
2...สื่อเครื่องฉาย..(projected..and..equipment)..เป็นวัสดุและอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสื่อสารด้วยภาพหรือทั้งภาพทั้งเสียง..อุปกรณ์มีทั้งแบบฉายตรงและฉายอ้อมเพื่อถ่ายทอดเนื้อหาจากวัสดุแต่ละประเภทที่ใช้เฉพาะอุปกรณ์นั้นเพื่อให้เป็นภาพปรากฏขึ้นบนจอเช่นเครื่องฉายข้ามศีรษะใช้กับแผ่นโปร่งใส..เครื่องฉายสไลด์..ใช้กับแผ่นฟิล์มสไลด์..หรือให้ทั้งภาพและเสียง..เช่น..เครื่องฉายภาพยนตร์ฟิล์ม..เครื่องเล่นดีวีดีใช้กับวีซีดีและดีวีดี..เหล่านี้เป็นต้น..นอกจากนี้ยังอาจรวมเครื่องถ่ายทอดสัญญาณ..คือ ..เครื่องแอลซีดีที่ใช้ถ่ายทอดสัญญาณจากคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่นวีซีดีเข้าไว้ในเครื่องด้วย..เพื่อนำสัญญาณภาพจากอุปกรณ์เหล่านั้นขึ้นจอภาพ
3...สื่อเสียง...(audio..materials ..and .. equipment)...เป็นวัสดุและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์..เพื่อการสื่อสารด้วยเสียง อุปกรณ์เครื่องเสียงจะใช้ถ่ายทอดเนื้อหาจากวัสดุแต่ละประเภทที่ใช้เฉพาะกับอุปกรณ์นั้นเพื่อเป็นเสียงให้ได้ยิน .. เช่น ..เครื่องเล่นซีดีใช้กับแผ่นซีดี..เครื่องเล่น/บันทึกเทปใช้กับเทปเสียง ..หรืออาจเป็นอุปกรณ์ในการถ่ายทอดสัญญาณเสียงดังเช่นวิทยุที่รับสัญญาณเสียงจากแหล่งส่งโดยไม่ต้องใช้วัสดุใดๆในการนำเสนอเสียง

........(มีความรู้อีกเพียบ...คลิกซิค่ะ!)

เคล็บลับดี ๆ "วิธีเพิ่มความจำ"

1. ออกกำลัง นาน 20-30 นาที อย่างน้อย 2 ครั้งต่อสัปดาห์
2.ฝึกคลายเครียด การฝึกสมาธิ ไทเกก(ชี่กง-ไทจี้) โยคะ ซึ่ง ช่วยทำให้การหายใจเข้า-ออกช้าลงอย่างน้อยวันละ 10 นาที
3. ฝึก แสดงความชื่นชม การแสดงความชื่นชมควรเน้นที่การกระทำ ไม่ว่าใครทำอะไร ดีๆ ควรแสดงความชื่นชมเสมอ
4. หาเครือข่ายสังคม
5. ชี้ปฏิทิน วางแผนว่า จะทำอะไรก่อนหลังลงบนปฏิทิน อย่าปล่อยให้เรื่องวุ่นๆ รกสมองจนล้นทะลัก
6. ลำดับ ความสำคัญ (list) เขียนไปเลยว่า จะทำอะไรก่อน-หลัง(ตามความรีบ ด่วน)
7. ให้ รางวัลตัวเองบ้าง เวลาเราทำอะไรดีๆ สำเร็จ ไม่ว่าจะมากหรือน้อย ควรฝึก ให้รางวัลตัวเอง
8. นอน ให้พอ ควรนอนวันละ 7 ชม.


ความจริงที่เป็นจริง...

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...